Klauzule RODO

  • Klauzula dla pracowników CEKO

  • Klauzula dla kandydatów do pracy CEKO

  • Monitoring CEKO

  • Klauzula dla kontrahentów lub dostawców usług CEKO

  • Klauzula dla nadawców i odbiorców korespondencji CEKO

  • Klauzula dla innych umów współpracowników CEKO

CEKO Sp. z o.o. Goliszew 3a 62-817 Żelazków

Klauzula dla pracowników

Wskazanie administratora
Administratorem danych osobowych jest CEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Goliszewie, Goliszew 3a, 62-817 Żelazków wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000271027, posiadająca NIP: 618-004-81-63. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pisemnie, poprzez adres siedziby lub adres poczty elektronicznej: rodo@ceko.pl

Cel przetwarzania
1. Zarządzanie i organizacja pracy pracowników w zakresie niezbędnym wynikającym z Kodeksu Pracy i wewnętrznego regulaminu pracy.
2. Realizacja obowiązków pracodawcy wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Realizacja obowiązków BHP wynikających z Kodeksu Pracy, rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP i innych przepisów prawa pracy.
4. Zapewnienie dodatkowych benefitów pozapłacowych.
5. Zapewnienie bezpieczeństwa informacji oraz sieci informatycznych poprzez monitorowanie
służbowej skrzynki elektronicznej oraz zawartości sprzętu informatycznego.
6. Zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego budynków oraz mienia pracodawcy poprzez
zastosowanie monitoringu wizyjnego.
7. Budowanie relacji z pracownikami poprzez organizację imprez firmowych i dokumentowanie
ich w postaci fotografii.
8. Dochodzenie roszczeń i obrona przed nimi.

Podstawa prawna
1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
2. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art.9 ust.2 lit b Rodo.
3. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz art.9 ust.2 lit b Rodo.
4. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.
5. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.
6. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.
7. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.
8. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Okres przetwarzania
Dane przetwarzane są odpowiednio przez okres:
1. przez czas trwania zatrudnienia – dotyczy punktu 1 powyżej.
2. Zgodnie z terminami przechowywania dokumentacji wymaganymi przez odpowiednie
przepisy prawa – dotyczy punktu 2 powyżej :
• pracownicy zatrudnieni przed 01.01.2019 r – 50 lat liczone od końca roku, w którym
stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł.
• pracownicy zatrudnieni od 01.01.2019 – 10 lat liczone od końca roku, w którym
stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł.
3. 10 lat od zajścia zdarzenia – dotyczy punktu 3 powyżej.
4. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano rozliczenia – dotyczy punktu 4
powyżej
5. Przez okres zatrudnienia – dotyczy punktu 5 powyżej
6. do 3 miesięcy liczone od momentu zarejestrowania obrazu – dotyczy punktu 6 powyżej
7. do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ich dezaktualizacji-dotyczy punktu 7 powyżej
8. 6 lat liczona od dnia, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł.

Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe będą przekazywane przez administratora wyłącznie zaufanym podmiotom takim jak: firmy dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcy usług księgowych, pocztowych i kurierskich świadczący usługi dla CEKO Sp. z o.o. Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG. Twoje dane nie będą udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Przysługujące Ci prawa
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do: 1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) przeniesienia danych osobowych,
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do zawarcia i wykonania umowy o pracę. Bez podania swoich danych nie możemy Cię zatrudnić. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu.