Klauzule RODO

  • Klauzula dla pracowników CEKO

  • Klauzula dla kandydatów do pracy CEKO

  • Klauzula dla byłych pracowników CEKO

  • Monitoring CEKO

  • Klauzula dla kontrahentów lub dostawców usług CEKO

  • Klauzula dla nadawców i odbiorców korespondencji CEKO

  • Klauzula dla innych umów współpracowników CEKO

CEKO Sp. z o.o. Goliszew 3a 62-817 Żelazków

Klauzula dla pracowników

Wskazanie administratora:
Administratorem danych osobowych jest CEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Goliszewie, Goliszew 3a, 62-817 Żelazków wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000271027, posiadająca NIP: 618-004-81-63. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pisemnie, poprzez adres siedziby lub adres poczty elektronicznej: rodo@ceko.pl

Cel przetwarzania:
1. Realizacja zobowiązań pracodawcy wynikających ze stosunku pracy.
2. Realizacja obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa.
3. Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami.

Podstawa prawna:
1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania czynności przed zawarciem umowy oraz do jej zawarcia.
2. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania obowiązku prawnego ciążącego na pracodawcy.
3. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora w zakresie ochrony jego interesów.

Okres przetwarzania:
Dane przetwarzane są odpowiednio przez okres:
1. 10 lat zakończenia stosunku pracy – dotyczy punktu 1 powyżej.
2. Zgodnie z terminami przechowywania dokumentacji wymaganymi przez odpowiednie
przepisy prawa – dotyczy punktu 2 powyżej.
3. 10 lat od zakończeniu współpracy – dotyczy punktu 3 powyżej.

Przekazywanie danych osobowych:
Dane osobowe będą przekazywane przez administratora wyłącznie zaufanym podmiotom takim jak: firmy dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcy usług księgowych, pocztowych i kurierskich świadczący usługi dla CEKO Sp. z o.o. Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG. Twoje dane nie będą udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Przysługujące Ci prawa:
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do: 1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) przeniesienia danych osobowych,
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do zawarcia i wykonania umowy o pracę. Bez podania swoich danych nie możemy Cię zatrudnić. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu.